Wereldwijde epidemie van chronische ziekten door vaccinaties?
Toxische stoffen
Eva van Zeeland
Toxische stoffen
12/19/2019
5 min
6

Wereldwijde epidemie van chronische ziekten door vaccinaties?

12/19/2019
5 min
6

Ter gelegenheid van de vergadering van het “Global Network of Laboratories” over de kwaliteitscontrole van vaccins, hebben wetenschappers, artsen en medische journalisten uit de hele wereld een oproep gedaan aan de WHO. Zij vragen om een onderzoek naar de oorzaak van de alarmerende wereldwijde toename van chronische ziekten en wijzen erop dat het de vaccinaties zijn die daarvoor als eerste verantwoordelijk moeten worden gesteld! Deze kritische informatie werd tot nu toe nog niet publiekelijk besproken door politici of toonaangevende media. 

Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid

17 september 2018

Aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de leden van de vergadering van het Global Vaccine Quality Control Laboratories Network (Rome 25-27 september 2018),

Aan het Europees Parlement, het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen en het Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen,

Aan de Regelgevende instanties van nationale gezondheidsafdelingen,

Beste leden van de Wereldgezondheidsorganisatie,

Door wetenschap te delen en gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid, heeft uw organisatie het leven van miljoenen mensen verbeterd en we zijn hier dankbaar voor. Het verstrekken van betere voeding, schoon water, hygiëne en toegang tot medische zorg, heeft sterfte en het optreden van infectieziekten drastisch verminderd.

Uw buitengewone communicatiecampagne om ziektegevallen en mensen die met hen in aanraking zijn gekomen op te sporen en te isoleren, leidde uiteindelijk tot de uitroeiing van de ooit verwoestende pokken. Dit zijn geweldige prestaties en deze nobele doelen moeten verder worden nagestreefd. Vandaag de dag staan we echter voor een nieuwe epidemie: chronische ziekten.

Obesitas, astma, kanker, immuun- en auto-immuunziekten, neurologische en ontwikkelingsstoornissen, zijn ‘beschavingsziekten’ die voornamelijk worden veroorzaakt of verergerd door slechte voeding en toxische belasting. Vaccins worden toegediend aan gezonde individuen om doelgericht infecties te voorkomen, maar hun effect op de lange termijn op het immuunsysteem en hun mogelijke rol bij chronische ziekten worden niet geëvalueerd. Individueel risico op ongewenste effecten voor zowel infectie als vaccinatie varieert sterk en massale vaccinatie zonder toegepaste discriminatie op individueel niveau heeft geleid tot letsel, overlijden en onbedoelde gevolgen.

Onlangs hebben onafhankelijke onderzoekers en laboratoria ontdekt dat veel vaccins besmet zijn met retrovirussen of verontreinigd zijn door nano-deeltjes. Hoge niveaus aluminium, die worden geassocieerd met de hulpstof aluminium in vaccins, zijn aangetroffen in de hersenen van autistische kinderen of mensen die lijden aan neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

In uw vorige vergadering heeft u gepleit voor minder onafhankelijke testen, die door u als ‘overbodig’ worden beschouwd, om het aanbod van producten te versnellen. De recente toediening van 250.000 defecte vaccins in China, de tragedie van de orale polio-campagne in India met meer dan 450.000 gevallen van verlamming, sterfgevallen en schade na het Dengue-vaccin in Indonesië, meldingen van chronische pijn, verlamming en zelfs overlijden na HPV-vaccins over de hele wereld, laten zien dat vaccin-veiligheid en vaccin-efficiëntie meer vereisen dan versnelde goedkeuring en het verstrekken van simpele certificaten.

Indien het noodzakelijk is om normen te ontwikkelen en correcte professionele procedures uit te wisselen met controle-instituten, moeten testen door nationale en onafhankelijke laboratoria worden uitgevoerd. Dit omdat anders fraude en technisch gevaar door opslag of bij transport kunnen optreden, en vooringenomenheid of nieuwe bevindingen niet zullen worden opgemerkt.

Volgens uw rapport “werd er opgemerkt dat de doelstellingen van het netwerk goed aansluiten bij het industrie-voorstel voor op risico gebaseerde testen en netwerken.” Maar deze op risico gebaseerde benadering, bedoeld om de testvereisten voor vaccins die als ‘laag risico’ worden beschouwd te verminderen, lijken een gevaarlijke stap. Veel gezondheidsautoriteiten klagen over de weerstand van het publiek om te vaccineren, maar zij stellen het publiek niet gerust door de veiligheidsgegevens te verstrekken waar zij om vragen. Over de hele wereld hebben miljoenen mensen petities ondertekend die om meer veiligheid, transparantie en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek vragen.

Om het verloren vertrouwen te herstellen staan wij erop dat, voordat er ook maar enige vorm van aanbeveling of goedkeuring wordt afgegeven, ALLE vaccins die vooraf zijn gekwalificeerd of worden aanbevolen door de WHO, worden onderworpen aan:

• Uitgebreide klinische proeven die onafhankelijk van de fabrikanten worden uitgevoerd
• Midden- en lange-termijn-studies met betrekking tot efficiëntie en veiligheid, in plaats van studies die enkele ‘dagen’ betreffen
Testen op carcinogene (kankerverwekkende) eigenschappen
• Testen op afname van de vruchtbaarheid
Mutagene effecten (veranderingen in het DNA)
• Testen op de effecten op het zenuwstelsel en de ontwikkeling van de hersenen
Echte inerte (onwerkzame) placebotesten, (dus met ongevaccineerde controle groepen), wat bijna nooit wordt gedaan

We staan er ook op dat de WHO wetenschappelijk onderzoek verstrekt over: 

Hulpstoffen en conserveringsmiddelen zoals aluminium en kwik en hun bio-accumulatie (effecten die versterken naarmate er met elk vaccin meer van deze stof in het lichaam aanwezig is)
• Andere gebruikte toxische (giftige) stoffen, zoals polysorbaat, tween 80, enz.
Vaccinveiligheid wat betreft de leeftijd van toediening van het vaccin (dat geldt in het bijzonder voor het toedienen van het vaccin aan baby’s)
• De impact van volledig gevolgde vaccinatieschema’s op de gezondheid van een bevolkingsgroep (wereldwijd)
Het vergelijken van gevaccineerde en ongevaccineerde bevolkingsgroepen in termen van gezondheid (wereldwijd)
• Virale overdracht van mensen die onlangs zijn gevaccineerd met een levend-virusvaccin, zoals bijvoorbeeld mazelen, bof, rubella, varicella, influenza of orale poliovaccinatie (De officiële term hiervoor is ‘shedding’, wat betekent dat net gevaccineerde kinderen andere kinderen kunnen besmetten).

Wij vragen in het bijzonder om het gebruik van gecombineerde vaccins te onderzoeken, zoals polio hexavalent (DKTPHibHepB), bof, mazelen, rodehond (BMR), en de toediening van meerdere vaccins op dezelfde dag. Een Italiaanse parlementaire commissie rapporteerde onlangs talloze sterfgevallen en kankers bij militair personeel na meerdere vaccins en riep op tot meer onderzoek en voorzorgsmaatregelen. Lange-termijn effecten van vaccins worden niet onderzocht en de recente herziening van de classificatie van bijwerkingen na immunisatie maakt het onmogelijk om accurate melding te maken van gevallen van overlijden of van bijwerkingen die niet eerder door de fabrikant zijn gerapporteerd.

Met de alarmerende opkomst van chronische ziekten, immuun-, auto-immuun- en ontwikkelingsstoornissen wereldwijd, is onmiddellijke verantwoordelijke actie absoluut noodzakelijk. In een recente resolutie betreffende de weerstand van het publiek om te vaccineren roept het Europees Parlement “op tot transparantie en bekendmaking van belangenconflicten, met inbegrip van de onderzoekers die werken voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het stelt voor om “onderzoekers met belangenconflicten uit te sluiten van evaluatiepanels”; dringt er voorts op aan om “de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen van het evaluatiepanel van de EMA op te heffen”; stelt voor dat “de wetenschappelijke en klinische gegevens die de conclusies van het panel informeren en waarvan de anonimiteit vooraf is gewaarborgd, openbaar worden gemaakt”.

Wat betreft het goedkeuren of aanbevelen van een nieuw vaccin, weten we dat:

• Pre-licentiestudies uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikanten die er baat bij hebben.
• Pre-licentiestudies niet alle ongewenste neveneffecten kunnen vastleggen die in werkelijke situaties kunnen optreden.
• Postmarketingsurveillance in alle landen hopeloos ontoereikend is. Slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen worden gemeld en in sommige landen, zoals de VS, zijn verplichte jaarlijkse follow-uprapporten over de veiligheid van vaccins simpelweg niet gemaakt in de afgelopen tien jaar.

De financiering van uw organisatie is afhankelijk van belangrijke privédonaties, zoals de GAVI-alliantie, een partnerschap met banken en industrieën. In dat opzicht is alleen al het feit dat deze bijeenkomst wordt gefinancierd door een particuliere belegger, de Bill en Melinda Gates Foundation, zeer dubieus. Gezien dit inherente belangenconflict, is het daarom absoluut noodzakelijk dat onafhankelijke studies en experts betrokken zijn bij de goedkeuring en aanbevelingen van vaccins en vaccinbeleid. En als de WHO de veiligheid van het vaccin garandeert is het een pre-kwalificatie, en zou de WHO ook aansprakelijk moeten worden gesteld voor ongewenste neveneffecten volgend op vaccinatie.

Het promoten van verplichte vaccinatie voor hele populaties met producten die in essentie gebaseerd zijn op gegevens van de fabrikant over de veiligheid en werkzaamheid, is een duidelijke tekortkoming van het voorzorgsbeginsel en wordt dus een gedwongen medisch experiment. Het gezondheidsrisico van vaccinatie wordt volledig door individuen gedragen; de WHO moet ervoor zorgen dat het risico minimaal is en dat volledig geïnformeerde toestemming wordt verkregen. Om het vertrouwen van het publiek in gezondheidsautoriteiten te herstellen en het volksgezondheidsbeleid wereldwijd te verbeteren, vragen we daarom naar handelingen en antwoorden die aan onze verzoeken voldoen. We bedanken de geachte leden van deze vergadering voor hun aandacht en hopen dat zij hun hart en verstand zullen openen voor onze boodschap.

Bronnen: 

Nederlandse vertaling 

Door dit bericht te verspreiden help je mee de voortdurende censuur te overwinnen.

Reacties
Categorieën